ترکیبات‌ فعلی‌ از «زاییدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «زاییدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «زاییدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف: باران‌زا، برون‌زا، بیماری‌زا، پسرزا، دخترزا، درون‌زا، سرطان‌زا، عفونت‌زا، گندزا، وحشت‌زا ب‌: آدمی‌زاد، پری‌زاد، فرخ‌زاد پ: حرام‌زاده‌، حلال‌زاده‌، حورازاده‌
2589 بازدید