ترکیبات‌ فعلی‌ از «مالیدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «مالیدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «مالیدن» در ترکیب با اسامی به صورت پیوسته نوشته می‌شود: پایمال‌ دستمال‌ گوشمال‌
2421 بازدید