ترکیبات‌ فعلی‌ از «پوشیدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «پوشیدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «پوشیدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: چشم‌پوش‌ درپوش‌ زن‌پوش‌ سرپوش‌ سرخ‌پوش‌ سفیدپوش‌
2098 بازدید