ترکیبات‌ فعلی‌ از «ربودن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «ربودن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «ربودن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: آهن‌ربا جان‌ربا خردربا عقل‌ربا این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلربا (ترکیب «دل») دلربوده (ترکیب «دل»)
2246 بازدید