ترکیبات‌ فعلی‌ از «شکستن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «شکستن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «شکستن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: پیمان‌شکن‌ سپه‌شکن‌ سرشکن‌ صف‌شکن‌ عهدشکن‌ این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلشکن‌ (ترکیبات‌ «دل‌»)
1954 بازدید