ترکیبات‌ فعلی‌ از «فریفتن»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «فریفتن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «فریفتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: خاطرفریب عابدفریب مردم‌فریب این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلفریب (ترکیب‌ «دل»)
1993 بازدید