ترکیبات فعلی از «آراستن»

ترکیبات فعلی از «آراستن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «آراستن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف‌: خانه‌آرا گل‌آرا ب: خانه‌آرایی گل‌آرایی این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلارا (ترکیبات دل)
1974 بازدید