ترکیبات‌ فعلی‌ از «داشتن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «داشتن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «داشتن» در ترکیب با اسامی به صورت پیوسته نوشته می‌شود: آبدار، امانتدار، تابدار، تاجدار، تبدار، پایدار،‌ جانبدار، جاندار، جهاندار، چراغدار، چرخدار، چیندار،‌ خبردار،‌ داغدار،‌ دامدار،‌ دلدار، دوستدار،‌ دیندار،‌ سلاحدار / سلحدار،‌ طرفدار، عماری‌دار (مختوم‌ به‌ «ی‌»)، قرضدار، کتابدار، جدار، کشدار، کلاهدار، کماندار، گاودار، گلدار، میاندار، نامدار، نگهدار، وامدار، هدفدار، هشدار
1883 بازدید