ترکیبات فعلی از «آرمیدن»

ترکیبات فعلی از «آرمیدن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «آرمیدن» در ترکیب با اسامی به صورت پیوسته نوشته می‌شود: دلارام
1842 بازدید