ترکیبات فعلی از «باز بودن»

ترکیبات فعلی از «باز بودن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «باز بودن» در ترکیب با اسامی به صورت پیوسته نوشته می‌شود: دلباز روباز سرباز نکته: این فعل در ترکیب با بیش از یک واژه به صورت جدا نوشته می‌شود: دست و دل باز
1962 بازدید