ترکیبات فعلی از «بازی کردن»

ترکیبات فعلی از «بازی کردن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «بازی کردن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: بندباز چترباز عشق‌باز قمارباز کفتر‌باز لج‌باز
1858 بازدید