ترکیبات فعلی از «پیمودن»

ترکیبات فعلی از «پیمودن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «پیمودن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: جهان‌پیما کوه‌پیما هواپیما این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: راهپیمایی (ترکیب «راه»)
1857 بازدید