ترکیبات‌ فعلی‌ از «بافتن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «بافتن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «بافتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف‌ ـ خیال‌باف‌ فرش‌باف‌ قالی‌باف‌ نمدباف‌ ب ـ خیال‌بافی قالی‌بافی
1820 بازدید