ترکیبات‌ فعلی‌ از «بخشیدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «بخشیدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «بخشیدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: آرام‌بخش‌ تسکین‌بخش‌ جان‌بخش‌ جهان‌بخش‌ روان‌بخش‌ روح‌بخش‌ زیان‌بخش‌
1919 بازدید