ترکیبات‌ فعلی‌ از «برداشتن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «برداشتن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «برداشتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف‌ ـ عکس‌بردار فیلم‌بردار ب ـ پرده‌برداری‌ عکس‌برداری‌ فیلم‌برداری ‌گرته‌برداری
1930 بازدید