ترکیبات‌ فعلی‌ از «بستن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «بستن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «بستن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف‌ ـ پای‌بند / پابند پوزه‌بند پیش‌بند چشم‌بند دست‌بند زانوبند سربند شکم‌بند کمربند گردن‌بند گلوبند مچ‌بند ب - بسته‌بندی‌ تقسیم‌بندی‌ جیره‌بندی‌ دسته‌بندی‌ زمان‌بندی‌ پ‌ ـ پابسته دست‌بسته دم‌بسته سربسته لب‌بسته استثنا: این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند و در ترکیباتی که بر یک معنای مستقل دلالت کند، پیوسته نوشته می‌شود: دربند (اسیر) دلبند (ترکیب‌ «دل‌») نقشبند (نقاش‌) این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند و در ترکیباتی که بر یک معنای مستقل دلالت کند، پیوسته نوشته می‌شود: دلبسته (ترکیب «دل»)
1899 بازدید