ترکیبات‌ فعلی‌ از «یافتن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «یافتن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «یافتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: جهت‌یابی دست‌یابی دوست‌یابی ‌این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند و در ترکیباتی که بر یک معنای مستقل دلالت کند، پیوسته نوشته می‌شود: رهیابی (ترکیب «ره») کمیاب (نادر)
1786 بازدید