ترکیبات‌ فعلی‌ از «شدن»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «شدن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «شدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: سر‌شده گم‌شده این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلشده (ترکیب «دل»)
1938 بازدید