ترکیبات‌ فعلی‌ از «دیدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «دیدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «دیدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف‌: بدبین‌، برون‌بین‌، پیش‌بین‌، جان‌بین‌، جهان‌بین‌، حق‌بین‌، خودبین‌، خوش‌بین‌، درون‌بین‌، دوربین‌، مصلحت‌بین‌، نزدیک‌بین‌ ب: آب‌دیده‌، آموزش‌دیده‌، بلادیده‌، جهان‌دیده‌، رنج‌دیده‌، ستم‌دیده‌،‌ غم‌دیده‌، محنت‌دیده‌ پ‌: صلاح‌دید، مصلحت‌دید
1953 بازدید