ترکیبات فعلی از «خرامیدن»

ترکیبات فعلی از «خرامیدن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «خرامیدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: خوش‌خرام
1989 بازدید