ترکیبات‌ فعلی‌ از «پرستیدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «پرستیدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «پرستیدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: بت‌پرست‌ خداپرست‌ شیطان‌پرست‌ غم‌پرست‌ می‌پرست‌ نژادپرست‌
1821 بازدید