ترکیبات‌ فعلی‌ از «تابیدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «تابیدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «تابیدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: جهان‌تاب‌ شب‌تاب‌ عالم‌تاب‌ اگر این ترکیب جدید بر یک معنای مستقل دلالت کند، به صورت پیوسته نوشته می‌شود: مهتاب‌
1833 بازدید