ترکیبات‌ فعلی‌ از «جستن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «جستن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «جستن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: چاره‌جو حق‌جو دانش‌جو سلامت‌جو عیب‌جو کام‌جو نام‌جو این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند و در ترکیباتی که بر یک معنای مستقل دلالت کند، پیوسته نوشته می‌شود: دانشجو (محصل‌ دانشگاه‌) دلجو (ترکیب‌ «دل‌») راهجو / رهجو (ترکیب‌«ره‌»)
1880 بازدید