ترکیبات‌ فعلی‌ از «خواستن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «خواستن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «خواستن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: بدخواه‌ دولت‌خواه‌ نیک‌خواه‌ این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلخواه (ترکیب «دل»)
1840 بازدید