ترکیبات‌ فعلی‌ از «خیزیدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «خیزیدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «خیزیدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: بلاخیز حاصل‌خیز سحرخیز شب‌خیز فتنه‌خیز
1880 بازدید