ترکیبات‌ فعلی‌ از «ریختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «ریختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «ریختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: اشک‌ریز برگ‌ریز برون‌ریز خون‌ریز درریز درون‌ریز گل‌ریز
1903 بازدید