ترکیبات‌ فعلی‌ از «ساختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «ساختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «ساختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف: آهنگ‌ساز برج‌ساز پاک‌ساز داروساز دست‌ساز سری‌ساز فرهنگ‌ساز فیلم‌ساز گل‌ساز ماشین‌ساز مجسمه‌ساز این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دمساز ب: روساخت زیرساخت خوش‌ساخت
1927 بازدید