ترکیبات‌ فعلی‌ از «سوار شدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «سوار شدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «سوار شدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف: اسب‌سوار دوچرخه‌سوار کایت‌سوار قایق‌سوار ماشین‌سوار موتورسوار موج‌سوار ب: اسب‌سواری قایق‌سواری
1869 بازدید