ترکیبات‌ فعلی‌ از «سوختن»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «سوختن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «سوختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: انجم‌سوز جان‌سوز جگرسوز جهان‌سوز روان‌سوز عالم‌سوز گردسوز این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلسوز (ترکیب‌ «دل‌»)
1847 بازدید