ترکیبات‌ فعلی‌ از «گذاردن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «گذاردن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «گذاردن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: آسان‌گذار اثرگذار بنیان‌گذار پایه‌گذار تأثیرگذار تخمک‌گذار جاگذار خنجرگذار نام‌گذار این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: رهگذار (ترکیبات‌ «ره‌»)
2054 بازدید