ترکیبات‌ فعلی‌ از «دادن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «دادن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «دادن» در ترکیب با اسامی به صورت پیوسته نوشته می‌شود: الف: رخداد رویداد ب: جانداده دلداده
1850 بازدید