ترکیبات‌ فعلی‌ از «ساییدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «ساییدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «ساییدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: گردون‌سای‌ عنبرسای‌ مشک‌سای‌
1925 بازدید