ترکیبات‌ فعلی‌ از «افزودن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «افزودن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «افزودن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: جان‌افزا دل‌افزا روح‌افزا
1978 بازدید