ترکیبات‌ فعلی‌ از «سپردن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «سپردن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «سپردن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: خاک‌سپار جان‌سپار این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلسپار (ترکیب «دل») دلسپرده‌ (ترکیب «دل»)
1853 بازدید