ترکیبات‌ فعلی‌ از «نگاشتن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «نگاشتن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «نگاشتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: حروف‌نگار روزنامه‌نگار نقش‌نگار
1724 بازدید