ترکیبات‌ فعلی‌ از «نمایاندن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «نمایاندن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «نمایاندن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: جهان‌نما رونما این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: راهنمایی (ترکیب «راه») رهنما (ترکیب «ره»)
1807 بازدید