ترکیبات‌ فعلی‌ از «کاهیدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «کاهیدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «کاهیدن» در ترکیب با اسامی به صورت پیوسته نوشته می‌شود: توانکاه‌ جانکاه‌
1814 بازدید