ترکیبات‌ فعلی‌ از «کشتن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «کشتن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «کشتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف: آدم‌کش ب: آدم‌کشی‌ نسل‌کشی‌ نخبه‌کشی‌
1695 بازدید