ترکیبات‌ فعلی‌ از «کشیدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «کشیدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «کشیدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: بلاکشیده‌ دردکشیده‌ رنج‌کشیده‌ این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلکش (ترکیب «دل»)
1712 بازدید