ترکیبات‌ فعلی‌ از «آویختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «آویختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «آویختن» در ترکیب با اسامی به صورت پیوسته نوشته می‌شود: دستاویز دلاویز
1797 بازدید