ترکیبات‌ فعلی‌ از «باختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «باختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «باختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: پاک‌باز جان‌باز خاک‌باز سرباز عشق‌باز نقش‌باز اگر این ترکیب جدید بر یک معنای مستقل دلالت کند، به صورت پیوسته نوشته می‌شود: جانباز (معلول‌ جنگی‌) شاهباز / شهباز (اسم‌ خاص‌)
1832 بازدید