ترکیبات‌ فعلی‌ از «بردن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «بردن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «بردن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: باربر کاربر هوش‌بر این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند و در ترکیباتی که بر یک معنای مستقل دلالت کند، پیوسته نوشته می‌شود: دستبرد (ترکیب «دست») دلبر (ترکیب «دل») راهبرد (ترکیب «راه») رهبر (ترکیب «ره»)
1701 بازدید