ترکیبات‌ فعلی‌ از «دوختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «دوختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «دوختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: کفش‌دوز گل‌دوزی لحاف‌دوزی این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلدوز (ترکیب «دل»)
1700 بازدید