ترکیبات‌ فعلی‌ از «نشستن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «نشستن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «نشستن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: بالانشین‌ ته‌نشین‌ خاکسترنشین‌ خلوت‌نشین‌ شاه‌نشین‌ صدرنشین‌ ویران‌نشین‌ / ویرانه‌نشین‌ این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلنشین‌ (ترکیبات‌ «دل‌») رهنشین‌ (ترکیبات‌ «ره‌») همنشین‌ (پیشوند «هم‌»)
1788 بازدید