ترکیبات‌ فعلی‌ از «رفتن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «رفتن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «رفتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: شب‌رو ماشین‌رو مال‌رو این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند و در ترکیباتی که بر یک معنای مستقل دلالت کند، پیوسته نوشته می‌شود: رهرو (سالک) راهرو (ترکیب «راه») شبرو (دزد)
1636 بازدید