ترکیبات‌ فعلی‌ از «پروراندن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «پروراندن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «پروراندن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: جان‌پرور جهان‌پرور دشمن‌پرور دوست‌پرور روح‌پرور
1786 بازدید