ترکیبات‌ فعلی‌ از «نواختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «نواختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «نواختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: ارنواز بنده‌نواز روح‌نواز شه‌نواز گوش‌نواز این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند و در ترکیب‌هایی که بر یک معنای مستقل دلالت کند، پیوسته نوشته می‌شود: دلنواز (ترکیبات‌ «دل‌») شهنواز (اسم‌ خاص‌)
1783 بازدید