ترکیبات‌ فعلی‌ از «کردن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «کردن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «کردن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف‌: عمل‌کرد کارکرد ب‌: ازدواج‌کرده‌ تحصیل‌کرده‌ کارکرده‌ گم‌کرده‌ پ‌: رقص‌کنان‌ صلح‌کنان‌ نازکنان‌
1663 بازدید