ترکیبات‌ فعلی‌ از «خستن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «خستن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «خستن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: پی‌خسته تن‌خسته جان‌خسته روان‌خسته این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلخسته (ترکیب «دل»)
1696 بازدید