ترکیبات‌ فعلی‌ از «خواردن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «خواردن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «خواردن» که صورت کهن مصدر «خوردن» است، در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: آدم‌خوار جگرخوار خوش‌خوار خون‌خوار شراب‌خوار غم‌خوار گوشت‌خوار گیاه‌خوار ماهی‌خوار می‌خوار
1715 بازدید